Tarieven

Zakelijke coaching:


Telefonisch kennismakingsgesprek: Gratis

Intake gesprek: €105,--

Traject (3 sessies) €830,--

Losse coaching per uur €155,-- 

(Prijzen zijn excl. btw)Jongeren programma:


Telefonisch kennismakingsgesprek: Gratis

Maandelijks traject €52,50 per keer 

(Prijzen zijn excl. btw)


Privacyverklaring

''BEREIK WAT JE WILT''

'Bereik wat je wilt" acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website www.bereikwatjewilt.nl en gerelateerde diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 1 juni 2024


Gebruik van persoonsgegevens


Als u gebruik maakt van website en gerelateerde Diensten die "Bereik wat je wilt" aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • "Bereik wat je wilt" analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • "Bereik wat je wilt" verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze website bezoekers voor 12 maanden.


Uw rechten


U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen


We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Cookies


Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw online gedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.Algemene voorwaarden

"BEREIK WAT JE WILT"

Artikel 1 Definities


1.1 Bereik Wat Je Wilt, hierna bwjw, is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.2 Wanneer wordt gesproken over opdrachtgever wordt hiermee bedoeld: wederpartij, opdrachtgever, cursist, afnemer, deelnemer of extra deelnemer van bwjw.
1.3 Elke overeenkomst die tot stand komt wordt in deze algemene voorwaarden overeenkomst van opdracht genoemd.
1.4 Onder producten wordt onder andere verstaan lesmateriaal, video’s, documenten, etcetera.
1.5 Onder diensten worden de te leveren of geleverde diensten, zoals training, coaching, begeleiding en het ontwikkelen van producten, verstaan.

 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden


2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen bwjw en opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn uitgesloten, in welk geval expliciet anders is overeengekomen.

2.2 Eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Bwjw en opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.

2.4 Bwjw is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen


3.1 De door bwjw gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Bwjw is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door opdrachtgever binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3.3 Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Bwjw daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij bwjw anders aangeeft.
3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

 


Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst


4.1 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand, nadat de offerte en overeenkomst door de opdrachtgever is goedgekeurd, dan wel is ondertekend. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal. 4.2 De door bwjw opgestelde offerte, overeenkomst of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

4.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden bwjw alleen, wanneer deze door de opdrachtgever schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.
4.4 bwjw is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

 

 

Artikel 5 Uitvoering door derden 


Opdrachtgever stemt ermee in dat bwjw de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid kan laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan bwjw of zo nodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.

 

 

Artikel 6 Facturatie en betaling


6.1 Voor de uitvoering van een overeenkomst van de opdracht is opdrachtgever het honorarium, (eventuele) kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende tarief van het gekozen programma, dienst of product van bwjw of een ander, door haar schriftelijk bevestigd tarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de opdrachtgever en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het tarief.
6.3 Bwjw is steeds gerechtigd van opdrachtgever een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
6.4 Opdrachtgever is verplicht de door bwjw verzonden facturen te voldoen binnen zeven (7) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

6.5 Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit aangegeven wordt door bwjw.
6.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

 

 

Artikel 7 Wijziging overeenkomst


7.1 Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht/overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen bwjw en opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de opdracht/overeenkomst aanpassen.
7.2 Wanneer de opdracht na het bevestigen van de opdracht door middel van een opdrachtbevestiging, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1 en 2, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek van opdrachtgever in een offerte gecommuniceerd worden.
7.3 Wanneer partijen overeenkomen dat de opdracht/overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding van de opdracht hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. Bwjw zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
7.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties hebben of andere gevolgen hebben op de overeenkomst, zal bwjw opdrachtgever hierover vooraf inlichten.

7.5 Indien een vast honorarium is afgesproken/overeengekomen zal bwjw aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.

 

 

Artikel 8 Verplichtingen van opdrachtgever


8.1 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat bwjw de juiste en volledige informatie heeft gekregen die bwjw aan opdrachtgever gevraagd heeft en die nodig is voor de opdracht. Dit geldt eveneens voor informatie over een extra deelnemer bij training en/of coaching.
8.2 Opdrachtgever is eraan gebonden om de bepalingen in de overeenkomst te volgen en zich hieraan te houden, alsook deze algemene voorwaarden.
8.3 Wanneer er een tijdsplanning is voor een programma en/of onderdelen van een programma moeten de taken/activiteiten binnen deze tijdsplanning worden voltooid.
8.4 Tijdens de training/coaching dient opdrachtgever zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen.

 

 

Artikel 9 Rechten van Bereik wat je wilt


Bwjw is gerechtigd om:

 • De inhoud van een programma, dienst of product tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering;
 • De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma;
 • De planning van onderdelen van een programma, dienst of product ten aanzien van
 • plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
 • Te bepalen welke trainer/coach een training of coaching zal geven en eventueel een
 • trainer/coach tussentijds te vervangen;
 • Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere motiverende redenen een programma of andere dienst voor aanvang geheel af te gelasten. Opdrachtgever ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht, zonder dat bwjw gehouden is aan opgave van reden, waarna de betalingsverplichtingen van opdrachtgever vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd; (Tussentijds) bepaalde deelnemer(s)/afnemer(s) te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffend deelnemer(s)/afnemer(s) ontvangen hiervan bericht, zonder dat bwjw verplicht is haar redenen hiervan bekend te maken, waarna de betalingsverplichting van opdrachtgever vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

 


Artikel 10 Annulering voor, opzegging van en/of verhindering van deelname aan programma 


10.1 Opdrachtgever mag en is dus gerechtigd om deelname aan een programma of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of e- mail en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door bwjw.

10.2 Bij annulering of opzegging is bwjw niet gehouden tot restitutie van het door opdrachtgever betaalde bedrag en is opdrachtgever gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen.

10.3 Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 10.1, voor individuele begeleiding:

a. Binnen 48 uur voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.

b. Binnen 24 uur voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

10.4 Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 10.1, voor trainingsopdrachten:
a. Binnen 6 weken voor de afspraak bedragen de kosten 25% van het factuurbedrag.
b. Binnen 4 weken voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.

c. Binnen 2 weken voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

 

 

Artikel 11 Annulering door bwjw (tussentijds) bij een programma


Wanneer bwjw verhinderd is, zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. De afspraak wordt op een ander moment ingehaald. Is inhalen van de afspraak niet mogelijk, restitueert bwjw het factuurbedrag met in mindering gebracht het al reeds geleverde werk.

 

 

Artikel 12 Opschorting en beëindiging 


12.1 Na het sluiten van de overeenkomst bwjw de ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/of opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of opdrachtgever insolvent is, waaronder

begrepen dat opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is

van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een

(wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of opdrachtgever niet (meer)

beschikkingsbevoegdheid is over zijn vermogen.

12.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Het hiervoor genoemde is

onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever reeds door bwjw

verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van bwjw om de gehele schade in rechte te vorderen.

12.3 Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

12.1 Bwjw is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is

vereist, wanneer (maar niet limitatief en/of uitsluitend): opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen;Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten van onder andere trainingen en programma’s


13.1 De intellectuele eigendomsrechten van de door bwjw ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op haar website of social mediakanalen, ezines, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden opdrachtgever in verzuim is de geleverde

zaken in ontvangst te nemen; en/of

en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden en software die bwjw gebruikt, berusten bij haar of haar licentiegever, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.
13.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht voor de in artikel 13.1 genoemde manieren worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
13.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bwjw is het niet toegestaan om enig door haar aan opdrachtgever geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
13.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door bwjw geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 

 

Artikel 14 Vrijwaringen voor teksten


14.1 De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht om de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij/zij vrijwaart bwjw van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.
14.2 De opdrachtgever vrijwaart bwjw voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
14.3 De opdrachtgever vrijwaart bwjw voor eventuele aansprakelijkheid van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.

14.4 Bwjw is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

 

Artikel 15 Auteursrecht over geschreven teksten 


15.1 Bwjw draagt bij een levering van de teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over een ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

15.2 Bij auteursrechtelijke beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van bwjw worden gebracht en door haar aanvaard worden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Bwjw kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

15.3 Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan bwjw op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden.
15.4 De bepalingen van artikel 15.1 tot en met 15.3 hebben ook betrekking op teksten die bwjw van derden betrekt. Bwjw garandeert daarbij de opdrachtgever dat zij gerechtigd is tot bovengenoemde gebruiken.

 

 

Artikel 16 Levering en eerste gebruiksrecht teksten


Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij bwjw.

 

 

Artikel 17 Opzegging schrijfopdracht


17.1 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft bwjw het recht om compensatie te vragen voor het reeds gedane werk en mag dit ook factureren.

Opdrachtgever is verplicht tot betaling van het in rekening gebrachte bedrag. De voorlopige resultaten, die zijn verricht tot het punt van opzegging, zullen onder voorbehoud door bwjw geleverd worden.

17.2 Wanneer er door de tussentijdse opzegging producten zijn geleverd en daarmee bezittingsverlies is ontstaan, is bwjw gerechtigd om hiervoor compensatie te vragen, tenzij er feiten en omstandigheden zijn die aan de opzegging ten grondslag liggen die aan bwjw zijn toe te rekenen.

 

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid


18.1 Bwjw spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende alle overeenkomsten van opdracht. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop bwjw geen invloed uit kan oefenen. Bwjw kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.
18.2 Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van bwjw beperkt tot het eventuele leveren van een vervangend product, dan wel tot terugbetaling van het door opdrachtgever betaalde bedrag in geval van een ondeugdelijke levering.
18.3 Bwjw is niet aansprakelijk tegenover opdrachtgever voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen tegenover opdrachtgever of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van bwjw.
18.4 Bwjw is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door haar belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.

18.5 Bwjw is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van opdrachtgever (of extra deelnemer) of derden.

 

 

Artikel 19 Overmacht


19.1 Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten bwjw haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van haar (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
19.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen binnen bwjw, in- en uitvoerbeperkingen of - verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.
19.3 Als bwjw door overmacht haar verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan opdrachtgever bwjw niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

 

Artikel 20 Geheimhouding vertrouwelijke informatie


20.1 Alle informatie die verkregen zal worden tijdens een programma, dienst of ander product zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die bwjw in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen heeft van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen of bwjw daartoe is gehouden op grond van wet- en regelgeving.

20.2 Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van een programma van bwjw of andere afnemers of (extra) deelnemers aan een programma heeft verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door bwjw of andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

 

 

Artikel 21 Persoonsgegevens 


Bwjw behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

 

 

Artikel 22 Klachten 


Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij bwjw. Mailadres: froos@bereikwatjewilt.nl

 

 

Artikel 23 Toepasselijk recht


23.1 Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
23.2 Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.
23.3 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van bwjw.Artikel 24 Uitsluiting deelname


De opdrachtgever verklaart geen (zware) medicijnen te gebruiken en nooit in een psychose te hebben gezeten. Op het moment van deelname geen alcohol- of drugsverslaafde te zijn. In een van deze genoemde gevallen is er sprake van uitsluiting van deelname.(Deze algemene voorwaarden lopen tot en met artikel 24)
Bereik wat je wilt,

gevestigd te Raalte, Hogebroeksweg 17, 8102RL Nederland. 

BTW nummer: NL00805809934B01

KVK nummer: 38024448